போடா, நீ முட்டாள் !

குமாஸ்தா : போடா, நீ முட்டாள் !


டைப்பிஸ்ட்: போடா, நீ தான் முட்டாள் !

மேனேஜர்: என்ன அங்கே கூச்சல்?

நான் ஒருத்தன் இங்கே இருப்பது

உங்களுக்கு தெரியலையா ?

No comments: